Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom o tem, kaj je prav. Boste uporabili manage ali achieve?

  • Did you _____ to finish the project in time?

Kliknite za pravilen odgovor.

Glagol manage se uporablja, ko govorimo o uspehu pri doseganju ciljev. Vedno mu sledi glagol v nedoločni obliki (manage to do).

  • The restaurant was extremely busy, but they managed to squeeze in a couple more people.
  • How did you manage to get such a great job?
  • How do you manage to work in this heat without air conditioning?
  • Did you _____ your results last year?

Kliknite za pravilen odgovor.

Glagol achieve pomeni doseči, uspeti in se najpogosteje uporablja v ustaljenih besednih zvezah. Vedno mu sledi samostalnik (achieve results/success/goals)

  • We’ve achieved excellent results this year.
  • He’s already achieved his life’s main ambition, getting a job abroad.
  • Everybody wants to achieve success in life.
  • We’ve set ourselves a series of goals to achieve by the end of the month.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.