wide-broadUčenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav wide ali broad? 

  • We live in a very _____ street.
Kliknite za pravilen odgovor.
  • We live in a very wide street.


Pridevnik wide uporabljamo za fizično razdaljo od ene točke do druge in pomeni širok.

  • The car is too wide for the garage.

  • He is tall with _____ shoulders.
Kliknite za pravilen odgovor.
  • He is tall with broad shoulders.


Pridevnik broad ponavadi uporabljamo, kadar se nanaša na del telesa ali v abstraktnem pomenu.

  • She has a broad view of things. (širok pogled)
  • There was broad agreement on the new government. (sporazumeli so se glede večine točk)
  • He was exceptionally broad minded for his age. (širokega obzorja, toleranten)
  • She was robbed in broad daylight. (jasni dnevni svetlobi)