Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Težave nam lahko povzročajo samostalniki, ki so v angleščini tujega izvora.

Angleščina in množina

V angleščini ponavadi množino samostalnikov tvorimo tako, da samostalniku v ednini dodamo končnico -s ali -es in odstranimo nedoločni člen a/an. To pravilo pa ne velja vedno.

V osnovni šoli se učimo s primeri iz živalskega kraljestva, kot so goske (a goose – geese), miši (a mouse – mice), uši (a louse – lice) in podobno.

Množina besed latinskega in grškega izvora

Kako pa je z organizmi, ki jih s prostim očesom ne moremo videti, natančneje bakterijami? Kako te mikroorganizme imenujemo v angleščini?

  • Millions of bacterias live on our skin.
  • Millions of bacteria live on our skin.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Millions of bacteria live on our skin.
Torej, naj nas slovenska ustreznica še tako bega – pravilna množinska oblika samostalnika bacterium je bacteria. Izraz spada v skupino samostalnikov latinskega ali grškega izvora, ki tvorijo množino tako, da jim dodamo latinsko ali grško pripono. Nekateri drugi primeri so:

  • fungus – fungi,
  • phenomenon – phenomena,
  • cactus – cacti,
  • alga – algae.

Utrdite svoje znanje angleščine in naredite kratko vajo.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.