Tečaj angleščine je dobra priložnost, da se naučite novih struktur in ponovite že usvojeno znanje. Ena izmed najpogostejših napak, ki se pojavlja pri govorjenju ali pisanju v angleščini, je pri rabi količinskih izrazov some in any, ki ju lahko uporabljamo tako pred števnimi kot neštevnimi samostalniki, pomembno pa je, da razumemo njun pomen.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. Would you like some coffee?
  2. Would you like any coffee?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Would you like some coffee?

Some uporabljamo s števnimi množinskimi in neštevnimi edninskimi samostalniki, pomeni pa »nekaj«, npr.: I have some books/money – Imam nekaj knjig/denarja.

Količinski izraz some uporabljamo:

  •  v trdilnih stavkih: I would like some bread.
  • v vprašalnih stavkih, kjer nekaj nudimo: Would you like some bread?
  • v vprašalnih stavkih, kjer izražamo prošnjo: Can I have some bread?

Primer 2:

  1. There isn’t some milk left in the fridge.
  2. There isn’t any milk left in the fride.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: There isn’t any milk left in the fride.

Any uporabljamo s števnimi množinskimi in neštevnimi edninskimi samostalniki, pomeni pa »nič, kaj, kakšen«, odvisno od konteksta besedila, npr.: I don’t have any books – Nimam nič knjig. I don’t have any money – Nimam nič denarja.

Količinski izraz any uporabljamo:

  • v nikalnih stavkih: I don’t have any energy.
  • v vprašalnih stavkih: Do you need any help with your homework?

Rešite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine razrešuje tudi slovnične dileme. Slovnico vas v Linguli učimo prek pogovora.