Tečaj angleščine je dobra priložnost, da se naučite novih struktur in ponovite že usvojeno znanje. Ena izmed najpogostejših napak, ki se pojavlja pri govorjenju ali pisanju v angleščini, je pri rabi količinskih izrazov some in any, ki ju lahko uporabljamo tako pred števnimi kot neštevnimi samostalniki, pomembno pa je, da razumemo njun pomen.

Katera oblika je pravilna?

  1. Would you like some coffee?
  2. Would you like any coffee?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Would you like some coffee?
Some uporabljamo s števnimi množinskimi in neštevnimi edninskimi samostalniki, pomeni pa »nekaj«, npr.: I have some books/money – Imam nekaj knjig/denarja.

Količinski izraz some uporabljamo:

  •  v trdilnih stavkih: I would like some bread.
  • v vprašalnih stavkih, kjer nekaj nudimo: Would you like some bread?
  • v vprašalnih stavkih, kjer izražamo prošnjo: Can I have some bread?

Katera oblika je pravilna?

  1. There isn’t some milk left in the fridge.
  2. There isn’t any milk left in the fride.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: There isn’t any milk left in the fride.
Any uporabljamo s števnimi množinskimi in neštevnimi edninskimi samostalniki, pomeni pa »nič, kaj, kakšen«, odvisno od konteksta besedila, npr.: I don’t have any books – Nimam nič knjig. I don’t have any money – Nimam nič denarja.

Količinski izraz any uporabljamo:

  • v nikalnih stavkih: I don’t have any energy.
  • v vprašalnih stavkih: Do you need any help with your homework?

Tečaj angleščine razrešuje tudi slovnične dileme. Slovnico vas v Linguli učimo prek pogovora.

Rešite vajo v Virtualni Linguli.