Tečaj angleščine je dobra pot za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Ob tem odpravite tudi pogoste napake, ki se pojavljajo pri pisanju v angleščini. Ena takih je napačna raba pridevnikov adverse in averse, ki se izgovarjata zelo podobno, pomen pa je različen.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Tomorrow, there will be adverse weather conditions, please be careful.
  • Tomorrow, there will be averse weather conditions, please be careful.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Tomorrow, there will be adverse weather conditions, please be careful.

Ustrezna izbira je pridevnik adverse, ki pomeni nasproten, neugoden, škodljiv ali negativen.

S pridevnikom adverse opisujemo dogodke ali posledice nekega dogodka in ga nikoli ne uporabljamo za opisovanje ljudi.

Primer 2:

  • My mother is averse to asking for directions.
  • My mother is adverse to asking for directions.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: My mother is averse to asking for directions.

Ustrezna izbira je pridevnik averse, saj ta pomeni biti proti nečemu oz. biti nečemu nenaklonjen. Ker sta si tudi pomensko pridevnika averse in adverse precej blizu, si je pomembno zapomniti, da averse opisuje občutke nenaklonjenosti oz. reakcijo odpora, ki jih ima neka oseba v nekem trenutku.

Samostalnik iz besede averse je aversion, ki pomeni odpor oz. nenaklonjenost, pogosto pa mu sledi predlog »to« (torej aversion to).

Primer: My sister has an aversion to broccoli. – Moja sestra ima odpor do brokolija.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.