wide-broad

Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali.

Bo prav wide ali broad? 

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • We live in a very wide street.
 • We live in a very broad street.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • We live in a very wide street.

Pridevnik wide uporabljamo za fizično razdaljo od ene točke do druge in pomeni širok.

 • The car is too wide for the garage.

Primer 2:

 • He is tall with wide shoulders.
 • He is tall with broad shoulders.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • He is tall with broad shoulders.

Pridevnik broad ponavadi uporabljamo, ko se nanaša na del telesa ali v abstraktnem pomenu.

 • She has a broad view of things. (širok pogled)
 • There was broad agreement on the new government. (sporazumeli so se glede večine točk)
 • He was exceptionally broad minded for his age. (širokega obzorja, toleranten)
 • She was robbed in broad daylight. (jasni dnevni svetlobi)

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.